Privacybeleid

Vitaminenoprecept.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vitaminenoprecept.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy:

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vitaminenoprecept.nl is onderdeel van Flinndal Nederland B.V. en daardoor is Flinndal Nederland B.V. verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vitaminenoprecept.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden.
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vitaminenoprecept.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres, postcode en woonplaats
(Zakelijk) telefoonnummer
(Zakelijk) e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Vitaminenoprecept.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Vitaminenoprecept.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen en aanbiedingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Bestelling(en) van klanten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vitaminenoprecept.nl  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Vitaminenoprecept.nl  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Geïnteresseerden

Persoonsgegevens van Geïnteresseerden worden door Vitaminenoprecept.nl  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon, telefonisch of via e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het contactformulier op de website
Telefonisch contact, met als initiatiefnemer de Geïnteresseerde

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vitaminenoprecept.nl  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Vitaminenoprecept.nl  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat er contact is.

Verwerking van persoonsgegevens van Deskundigen

Persoonsgegevens van Deskundigen worden door Vitaminenoprecept.nl  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het toesturen van informatie ofwel het telefonisch of via e-mail informeren van de persoon.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Contact met onze accountmanager

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vitaminenoprecept.nl  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Titel
Werkadres
Telefoonnummer
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Vitaminenoprecept.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat er contact is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Vitaminenoprecept.nl  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vitaminenoprecept.nl  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Salarisgegevens
Kopie ID
BSN-nummer
Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vitaminenoprecept.nl  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
Het verzorgen van de (financiële) administratie.
Het verwerken van betalingen vanuit de webshop.
Het genereren van adreslabels.
Het aannemen van bestellingen.
Het verzamelen van feedback op onze producten en services.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Trustpilot

Vitaminenoprecept.nl kan per e-mail contact met u opnemen om u te vragen diensten en/of producten die u van ons hebt ontvangen te beoordelen[, zodat we uw feedback kunnen verzamelen en onze services en producten kunnen verbeteren (het ‘Doel’). We maken gebruik van een extern bedrijf, Trustpilot A/S (‘Trustpilot’), om uw feedback te verzamelen. Dit houdt in dat we voor dit Doel uw naam, e-mailadres en referentienummer doorgeven aan Trustpilot. Wilt u meer weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, dan vindt u hier het Privacybeleid van het bedrijf.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vitaminenoprecept.nl  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Vitaminenoprecept.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Vitaminenoprecept.nl 

Oerkapkade 5

2031 EN Haarlem

[email protected]

0800-9887765 (NL)

0800-76780 (BE)