Cookies

Dit is het Cookiebeleid voor Vitaminen op Recept, te raadplegen via www.vitaminenoprecept.nl

Wat zijn cookies

Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies, kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload, om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie zij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en waarom wij deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de site downgraden of 'breken'.

Voor meer algemene informatie over cookies zie het Wikipedia-artikel over HTTP-cookies.

Hoe we cookies gebruiken

Wij gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Het is aan te raden om alle cookies te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig hebt of niet in het geval dat ze worden gebruikt om een dienst te leveren die u gebruikt.

Cookies uitschakelen

U kunt het instellen van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen (zie de Help van uw browser voor hoe dit te doen). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, zal beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies heeft meestal ook tot gevolg dat bepaalde functionaliteiten en functies van deze site worden uitgeschakeld. Het is daarom aan te raden om geen cookies uit te schakelen.

Account gerelateerde cookies

Als u een account bij ons aanmaakt, gebruiken wij cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en de algemene administratie. Deze cookies worden meestal verwijderd wanneer u zich afmeldt, maar in sommige gevallen kunnen ze daarna nog steeds worden verwijderd om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u zich afmeldt.

Login gerelateerde cookies

Wij gebruiken cookies wanneer u ingelogd bent, zodat wij dit feit kunnen onthouden. Dit voorkomt dat u elke keer dat u een nieuwe pagina bezoekt, moet inloggen. Deze cookies worden meestal verwijderd of gewist wanneer u zich afmeldt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang heeft tot beperkte functies en gebieden wanneer u bent ingelogd.

Cookies met betrekking tot nieuwsbrieven per e-mail

Deze site biedt nieuwsbrief- of e-mailabonnementsdiensten en cookies kunnen worden gebruikt om te onthouden of u al geregistreerd bent en of u bepaalde meldingen moet laten zien die mogelijk alleen geldig zijn voor geabonneerde/afgeschreven gebruikers.

Bestellingen voor de verwerking van gerelateerde cookies

Deze site biedt e-commerce of betalingsmogelijkheden en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw bestelling tussen de pagina's wordt onthouden, zodat wij deze goed kunnen verwerken.

Formulieren gerelateerde cookies

Wanneer u gegevens verzendt via een formulier zoals die op contactpagina's of commentaarformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Cookies met sitevoorkeuren

Om u een geweldige ervaring te bieden op deze site bieden wij de functionaliteit om uw voorkeuren in te stellen voor hoe deze site werkt wanneer u hem gebruikt. Om uw voorkeuren te kunnen onthouden, moeten we cookies instellen zodat deze informatie kan worden gebeld wanneer u met een pagina te maken krijgt die door uw voorkeuren wordt beïnvloed.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derden. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe wij uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u op de site doorbrengt en welke pagina's u bezoekt, zodat we aantrekkelijke inhoud kunnen blijven produceren.

Voor meer informatie over Google Analytics cookies, zie de officiële Google Analytics pagina.

Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en maken we subtiele wijzigingen in de manier waarop de site wordt geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies testen, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u tijdens uw bezoek aan de site een consistente ervaring krijgt, terwijl we tegelijkertijd begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.

Meer informatie

Hopelijk heeft dat de zaken voor u verduidelijkt en zoals eerder vermeld als er iets is waarvan u niet zeker weet of u het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten als het wel in wisselwerking staat met een van de functies die u op onze site gebruikt. Dit cookiebeleid is gemaakt met behulp van de Template Generator van het cookiebeleid en de Algemene Voorwaarden Template.

Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via een van onze favoriete contactmethoden:

E-mail: Contact form
Telefoon NL: 0800-9887765
Telefoon BE: 0800-76780


This is the Cookie Policy for Vitaminenoprecept.nl, accessible from www.vitaminenoprecept.nl

What are cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies.

How we use cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

Account related cookies

If you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.

Login related cookies

We use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.

Email newsletters related cookies

This site offers newsletter or email subscription services and cookies may be used to remember if you are already registered and whether to show certain notifications which might only be valid to subscribed/unsubscribed users.

Orders processing related cookies

This site offers e-commerce or payment facilities and some cookies are essential to ensure that your order is remembered between pages so that we can process it properly.

Forms related cookies

When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

Site preferences cookies

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third party cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. This Cookies Policy was created with the help of the Cookies Policy Template Generator and the Terms and Conditions Template.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

Email: Contact form
Phone NL: 0800-9887765
Phone BE: 0800-76780